Konsul Axel Nielsens Mindelegat er stiftet i 1940 efter testamentarisk bestemmelse af konsul Axel Nielsen, der levede og virkede i Odense, bl.a. som ejer af Odense Ægforretning A/S.

Hvem kan søge legatet?

Efter Mindelegatets fundats ydes der bl.a. støtte til unges uddannelse og dygtiggørelse. Efter praksis gives der især støtte til samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjskoler og universiteter, hvor ansøgerens fremtidige virke må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.

Støtte gives udelukkende i forbindelse med studierejser i udlandet à minimum 3 måneders varighed, og der ydes ikke støtte til grupperejser.

Legatuddeling finder normalt sted i juni måned. Der gives ikke støtte til studierejser, som er afsluttet før 1. januar i det år, hvor legatuddelingen finder sted.

Der er lukket for ansøgninger for i år. Der åbnes for legatansøgninger for ansøgningsåret 2022 1. november 2021

Næste ansøgningsfrist for legatet er 15. marts 2022. 

På grund af det lave renteniveau er der for tiden kun begrænsede midler til uddeling. Ansøgere, der ikke er tilknyttet en uddannelse nævnt på listen i ansøgningsformularen, vil kun helt undtagelsesvist opnå støtte fra legatet.